خرید فیش حج در کرمان

خرید فیش حج در کرمان

همانطور که گفتیم، خداوند یکتا به ما مسلمانان فرموده است که رفتن به حج یکی از واجبات دینی است. زیرا که انسان پس از حج، مانند کودکی پاک و مطهر می گردد. از این رو امر شده است که تمامی مسلمانان جهان بایستی به دیدار خانه ی خداوند بروند. بنابراین حج مجموعه ای از عبادت […]